ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ  ЗОП ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ЖИВОТ+“ ЕООД ГР. КРУМОВГРАД

Документация за участие
Заповед
КСС към образец №5
Образци на документи
Покана
Договор за изпълнение