Структура

През 2016 година МБАЛ „Живот+” ЕООД гр. Крумовград има ново разрешение за осъществяване на лечебна дейност  № МБ – 105/ 28.04.2016 г. издадено от Министерство на здравеопазването със следната структура:

Диагностично консултативен блок състоящ се от:

  • Три приемно консултативни кабинети

  • Клинична лаборатория – ІІ ниво на компетентност

  • Микробиологична лаборатория – І ниво на компетентност

  • Лаборатория по обща и клинична патология – І ниво на компетентност

Стационарен блок състоящ се от:

  • Отделение по вътрешни болести – с дейност по медицинска специалност вътрешни болести общ профил, пулмология и кардиология – І ниво на компетентност

  • Отделение по педиатрия – І ниво на компетентност

  • Отделение по акушерство и гинекология – І ниво на компетентност

Отделения без легла състоящи се от:

  • Отделение по анестезиология и интензивно лечение – І ниво на компетентност

  • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – І ниво на компетентност

  • Отделение по образна диагностика – І ниво на компетентност

Административно стопански блок
Болнична аптека