Подмяна дограма, хидроизолация и топлоизолация на сграда на блок В на МБАЛ „Живот +“ гр. Крумовград и ремонт на санитарни помещения в ДО, ВО и АГО в сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“ по обособена позиция № 1 „Подмяна дограма, хидроизолация и топлоизолация на сграда на блок В на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“ и обособена позиция № 2 „Ремонт на санитарни помещения в ДО, ВО и АГО в сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“.

Прикачени документи:

Разяснение относно запитване
Информация за обява
Заповед откривам
КСС – образец за ОП 1
КСС – образец за ОП 2
Образец № 1 – Заявление
Образец № 1А Опис на представените документи
Образец № 2 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
Образец № 3 – Предложение за изпълнение ан поръчката
Образец № 4 – Ценово предложение
Обява и приложения – СМР Болница
Проект на договор-СМР болница
Протокол
Договор позиция 1
Договор позиция 2